facebook icon

Zawody oraz trening strzelecki Brzeszcze 2020 - 27.06.2020 (sobota) godz. 13.00

1. CEL ZAWODÓW
-integracja członków koła,
-doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich
-wyłonienie najlepszych strzelców
- Obowiązuje własna amunicja kulowa, natomiast  amunicja śrutowa jest już zakupiona. 
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Koło Łowieckie Cietrzew w Mucharzu,
Śleszowice 155a, 34-210 Zembrzyce

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
27.06.2020 (sobota) godz. 13.00
Strzelnica myśliwska Brzeszcze
ul. Łęcka 69, 32-626 Jawiszowice

4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody rozgrywane będą, jako dwubój strzelecki w skład, którego wchodzą dwie konkurencje:
1. Strzelanie kulowe - karabin centralnego zapłonu( Kcz 5),
2. Strzelanie śrutowe – trap (T 10)
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR ŁOWCZEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO CIETRZEW W MUCHARZU
Mucharz 2020

  PROGRAM ZAWODÓW
Zawody rozgrywane będą, jako dwubój strzelecki w skład, którego wchodzą dwie konkurencje:
1. Strzelanie kulowe - karabin centralnego zapłonu( Kcz 5),
2. Strzelanie śrutowe – trap (T 10)
Strzelanie kulowe - karabin centralnego zapłonu( Kcz 5)
Konkurencja prowadzone będzie w systemie bez zmianowym to znaczy, że po zakończeniu strzelania i opuszczeniu stanowiska następny zawodnik rozpoczyna swój start. Strzelanie odbywa się w formie strzelania precyzyjnego gdzie łoże broni spoczywa na przygotowanym worku z piaskiem natomiast kolba broni również może być oparta o podkładkę przygotowana przez zawodnika.

Zawodnik oddaje pięć (5) strzałów do tarczy ( Załącznik nr 1) z czego dwa (2) z nich to strzały próbne natomiast trzy (3) to strzały oceniane. Do oceny uwzględnia się trzy (3) najlepsze z wszystkich oddanych strzałów. Punktu za konkurencję przyznawane są według uzyskanych przestrzelin na tarczy. W przypadku uzyskania trzech (3) przestrzelin w polu 10 zawodnik otrzymuje premię w postaci 10 punktów. W przypadku oddania większej liczby strzałów niż przewidziane w regulaminie za każdy z nich zawodnik otrzymuje karę w postaci – 10 pkt.
Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest sędzia stanowiskowy.
Konkurencja ta zaliczana jest, jako obowiązkowe roczne przystrzelanie broni kulowej.
Strzelanie śrutowe – trap (T 10)
Strzelanie śrutowe polega na strąceniu rzutka podawanego z maszyny pływającej na przedpole w losowo wybranym kierunku. Zawodnik otrzymuje 12 rzutków, z czego pierwsze dwa są rzutkami próbnymi niepodlegającymi ocenie podawanymi po zajęciu odpowiedniego stanowiska jeden po drugim. Po odbyciu serii próbnej rozpoczyna się część oceniana.
Kiedy pierwszy strzelec jest gotowy do strzału, przykłada broń do ramienia i wyraźnie woła „Daj” lub podaje inną komendę albo sygnał, po którym rzutek musi być natychmiast wyrzucony.
-Po ogłoszeniu wyniku drugi strzelec musi postąpić tak samo, następnie trzeci strzelec itd.
-Kiedy strzelec wywoła rzutka, ten musi być natychmiast wyrzucony, z uwzględnieniem minimalnego opóźnienia związanego z ludzką reakcją.
-Do każdego rzutka mogą być oddane dwa (2) strzały.
-Po oddaniu strzału do prawidłowego rzutka strzelec nr 1 musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2, gdy tylko strzelec na stanowisku nr 2 wystrzeli do prawidłowego rzutka. Pozostali strzelcy w grupie muszą postępować tak samo, poruszając się od strony lewej do prawej.
-Powyższa sekwencja musi trwać, dopóki wszyscy strzelcy nie oddadzą strzałów do 10 rzutków.
-Po rozpoczęciu serii strzelec może zamknąć broń tylko, jeśli poprzedni strzelec oddał swój strzał.
-Po oddaniu strzału strzelec nie może opuścić swego stanowiska, za nim nie zostanie podany wynik strzelca, który oddał strzał z prawej strony. Wyjątkiem jest tu strzelec na stanowisku nr 5, który po oddaniu strzału do rzutka musi natychmiast przejść na stanowisko nr 6, uważając, by nie przeszkodzić strzelcom, których omija.
-Każda broń przenoszona między stanowiskiem nr 1 a nr 5 musi być otwarta, natomiast każda broń przenoszona ze stanowiska nr 5 do nr 1 (6) musi być otwarta i rozładowana.
-Każdy strzelec, który naładuje swoją broń oczekując na stanowisku nr 6 musi otrzymać OSTRZEŻENIE (żółta karta). Każde kolejne takie zdarzenie w tej samej serii będzie skutkować dyskwalifikacją.
-Żaden strzelec po oddaniu strzału nie może przechodzić na następne stanowisko w sposób, który przeszkadzałby innym strzelcom lub funkcyjnym zawodów.
Za każdy stracony rzutek zawodnik otrzymuje 3 pkt. a za nietrafiony 0 pkt. Przy straceniu 10 rzutków zawodnik otrzymuje premię w postaci 10 pkt.
Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest sędzia stanowiskowy
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

1. Strzelanie kulowe - karabin centralnego zapłonu( Kcz 5),
- 30 pkt. z tarczy
- 10 pkt. premii

2. Strzelanie śrutowe – trap (T 10)
- 30 pkt. z tarczy
- 10 pkt. premii

5.UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim Cietrzew oraz stażyści pod nadzorem opiekuna.

6. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicja własna. Dopuszcza się użyczanie broni i amunicji do poszczególnych konkurencji między członkami koła.

7. BEZPIECZEŃSTWO
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zawsze należy obchodzić się bardzo ostrożnie nawet z nienaładowaną bronią.
-Typową broń dwulufową należy nosić nienaładowaną, z otwartym zamkiem lufy (złamaną).
-Broń półautomatyczną należy nosić z otwartym ryglem i wylotem lufy skierowanym bezpiecznie w górę albo w dół.
-Broń centralnego zapłonu należy nosić z otwartym lub wyjętym zamkiem i wylotem lufy skierowanym bezpiecznie w górę albo w dół. Dopuszcza się stosowanie jaskrawych znaczników umieszczanych w komorze nabojowej.
-Broń nieużywaną należy złożyć w stojaku, zamkniętym futerale lub innym bezpiecznym miejscu.
-Broń może być załadowana tylko, jeśli strzelec zajmuje miejsce na stanowisku strzeleckim, po wydaniu przez sędziego komendy START.
-Broń nie może być załadowana, dopóki zawodnik nie zajmuje miejsca na stanowisku strzeleckim, patrząc i celując w kierunku przedpola), po uzyskaniu stosownej zgody udzielonej przez sędziego.
-Gdy strzelanie jest przerwane, broń musi zostać otwarta i rozładowana.
-Żaden strzelec nie może opuścić swego stanowiska strzeleckiego dopóki nie otworzy i nie rozładuje broni
-Po oddaniu ostatniego strzału, a przed opuszczeniem pola strzeleckiego strzelec musi upewnić się, że w komorze i/lub magazynku nie ma naboi, a sędzia musi to zweryfikować.
-W czasie, gdy obsługa strzelnicy znajduje się przed linią ognia, składanie i celowanie bronią jest zabronione.

8. NAGRODY
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc puchary i dyplomy.
Wszyscy uczestnicy uścisk dłoni Prezesa .

OPRACOWAŁ:
Mateusz Targosz