facebook icon

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. -Szkody łowieckie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r.  opublikowana została  ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia.

   

Zgodnie z Art 1 ust. 22  wyżej wymienionej ustawy art 46 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50) otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.”

   Powyższe oznacza, iż dzierżawca obwodu nie może od dnia 1 kwietnia przyjmować zgłoszeń szkód. Zgłoszenie winny być składane we właściwych urzędach gmin, a w przypadku wpływu do koła zgłoszenia szkody Zarząd
Koła powinien przekazać go do właściwej gminy.

   Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Treść ustawy - kliknij tutaj