facebook icon

Szkody łowieckie - Informacje


Dokumenty niezbędne przy oględzinach  lub szacowaniu zgłoszonych szkód:

  • dowód osobisty właściciela lub dzierżawcy,
  • dokumenty lub tytuł prawny potwierdzający prawa własności lub dzierżawy zgłaszanych nieruchomości rolnych,
  • pełnomocnictwo właściciela lub dzierżawcy w przypadku jego nieobecności w czasie oceny i wyceny ostatecznej,
  • wyciąg geodezyjny lub ortofotomapa zgłoszonej działki.

Zgłaszanie szkód łowieckich inne niż pisemne zgodnie z obowiązującym prawem nie może być rozpatrzone!
Odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nieprzekraczających wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.

Podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.)

W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

  • tereny w granicach administracyjnych miast i wsi;
  • tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości
  • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.
Pobierz formularz do zgłoszenia szkody łowieckiej w pdf (kliknij tutaj)