facebook icon

Komunikat PZŁ

Poniżej znajduje się komunikat odnośnie odstrzału loch oraz lisów do celów naukowych.


1.CZAS OCHRONNY NA LOCHY.

Przypominamy,że częściowo przestało obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17.12.2014 roku w sprawie terminów polowań na dziki – lochy.

Obecnie obowiązujący sezon polowań na lochy trwa od 15 sierpnia do 15 stycznia, a w pozostałych miesiącach obowiązuje okres ochronny. 

2. ODSTRZAŁ LISÓW DO CELÓW BADAŃ NAUKOWYCH.

W załączeniu przesyłamy Decyzje Ministra Środowiska zezwalającą na odstrzał lisów w liczbie 4 osobników na 100 km kwadratowych corocznie rownież w okresach ochronnych do celów badań naukowych na terenie dzierżawionych i zarządzanych obwodów łowieckich położonych w kraju obowiązująca do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przewodniczący ZO PZŁ

Bielsko-Biała

Michał Jordan


DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. 
Poz. 1901 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 17 grudnia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne 
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 oraz z 2009 r. Nr 163, poz. 1303) w § 1 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) lochy – od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.: – na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok, – na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia;”. 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Minister Środowiska: M.H. Grabowski